RAUHOITUSPIIRIT, ALAMITAT ja
      PYYNTIRAJOITUKSET       Rauhoituspiirit
Pirkkalan kalastusalue päätti kokouksessaan 31.3.2015 perustaa KalL:n 43 §:n mukaisesti rauhoituspiirit Nokian Luodonsaaren ympäristöön ja Lempäälän Hahkalanvuolteelle vuosille 2015–2024 (uuden kalastuslain siirtymäsäännösten mukaan voimassa vuoden 2020 loppuun). Käytännössä kalastusalue jatkaa kyseisissä paikoissa jo aiemmin olleiden rauhoituspiirien toimintaa uusin määräyksin.

Rauhoitusajat, -alueet ja määräykset 1.1.2016-31.12.2020

Luodonsaaren rauhoituspiirin alue (kts. kartta alla) ja aika säilyvät entisenä eli rauhoitusaika on 1.5.–15.6. Hahkalanvuolteen rauhoituspiirin alue laajeni alueellisesti (kts. kartta alla) ja ajallisesti vuoden 2016 alusta alkaen. Rauhoitusaika on 1.1.–15.6., joten Hahkalan rauhoituspiirissä myös talvi- ja kevätkalastus on kielletty. Uusissa rauhoituspiireissä on kaikenlainen kalastus kiellettyä lukuun ottamatta kuoreen lippoamista. Kielto koskee ELY-keskuksen vuosille 2016–2020 antaman päätöksen mukaisesti myös yleiskalastusoikeuksia: ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta.

Nokian Luodonsaaren 

rauhoituspiiri

kalastus kielletty 1.5.–15.6.

Lempäälän Hahkalanvuolteen 

rauhoituspiiri

kalastus kielletty 1.1.–15.6.


Rauhoituspiirissä on kaikenlainen kalastus kielletty lukuun ottamatta kuoreen lippoamista. Kalastuskielto koskee myös yleiskalastusoikeuden mukaista onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta.

Isompi kartta alueesta.Rauhoituspiirissä on kaikenlainen kalastus kielletty lukuun ottamatta kuoreen lippoamista.
Kalastuskielto koskee myös yleiskalastusoikeuden mukaista onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta. Huom! Alue on laajentunut merkittävästi entisestään!

Isompi kartta alueesta.

Rauhoituspiirit perustettiin kuhan lisääntymisen turvaamiseksi. Rauhoitettavat alueet ovat tärkeitä kuhan lisääntymisalueina ja kiellolla estetään liiallinen kuhankalastus. Kalastusalue turvaa näiden hyvin pienialaisten alueiden rauhoittamisella Pyhäjärven kuhakannan luonnonvaraisen lisääntymisen ilman että kalastukselle aiheutuu isompaa haittaa.

Päätös perustuu kalastusalueen voimassa olevaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ja se on uuden, eduskunnan 13.3.2015 hyväksymän – vuoden 2016 alusta voimaan astuvan – kalastuslain (379/2015) hengen ja tavoitteiden mukainen. Kalastusalueen tekemä rauhoituspiiripäätös on voimassa uuden kalastuslain siirtymäsäännösten mukaisesti 5 vuotta vuoden 2016 alusta lukien eli vuosina 2016–2020.


Alamitat ja rauhoitusajat

Kalastusalueen määräämät alamitat ravulle ja täpläravulle

Rapu ja täplärapu 100 mm (mitattuna otsapiikin kärjestä pyrstön ulommaiseen reunaan). Täpläravun alamitta ei koske pääreittivettä eli Pyhäjärveä. Ravun alamittapäätös koskee koko kalastusaluetta. Päätös perustuu kalastusalueen laatimaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ja siinä esitettyihin biologisiin perusteisiin. Päätökset on tehty kalastusalueen kokouksissa 22.3.2001 ja 23.3.2004, ja ne ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Valtakunnalliset alamitat ja rauhoitusajat

Pyhäjärven pohjoisosa istutetun rasvaeväleikatun järvitaimenen poikkeustapausta (kts alla) lukuun ottamatta muiden lajien pyynnissä Pirkkalan kalastualueella noudatetaan kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Uuden asetuksen mukaan kalojen tulee täyttää alimmat mitat leuan kärjestä suoraksi ojennetun, yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna.

Kuhan alamitta nousi vuoden 2016 alusta alkaen 42 cm:iin uuden kalastusasetuksen mukaisesti. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Rasvevällinen taimen on  rauhoitettu Pirkkalan kalastusalueella kuten muuallakin Etelä- ja Keski-Suomessa (64. leveysasteen eteläpuolisissa sisävesissä). 

Rasvaeväleikatun järvitaimenen alennettu alamitta 40 cm Pyhäjärven pohjoisosassa ja Tammerkoskessa 15.3.2016-31.12.2020

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt (15.3.2016) kalastuslain 57 §:n mukaisen poikkeusluvan, jonka mukaan Pyhäjärven pohjoisosassa ja Tammerkoskessa on voimassa uudesta kalastuasetuksesta poiketen 40 cm alamitta istutetuilla, rasvaeväleikatuilla järvitaimenilla. Päätös koskee vesialuetta, joka rajoittuu lännessä Pyhäjärven Rajasalmen siltaan ja idässä Tammerkosken ylimpään voimalaitospatoon (kartta). Lupa on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Kaupunkimaiseen ympäristöön sijoittuva vesialue on poikkeuksellisen tehokkaasti hoidettu. Kalaistutukset perustuvat vesi- ja ympäristöluvissa määrättyihin kalatalousmaksuihin sekä alueelta kertyviin lupatuloihin. Pääasiallisia hoitolajeja ovat kalastuskokoon viljelylaitoksilla kasvatetut taimenet sekä kirjolohet. Molemmat lajit pyydetään melko nopeasti istutusten jälkeen. Taimenilla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia lisääntymiseen ja merkittävään lisäkasvuun. Alennettu alamitta mahdollistaa järvitaimenen käytön hoitolajina jatkossakin. Pyhäjärvi ja Tammerkoski tarjoavat lähialueen runsaille harrastajajoukoille varsin saalisvarman alueen ja mahdollisuuden kalastaa taimenta aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa.

Huom! Kuten muissakin Pirkanmaan vesissä, rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu Pyhäjärvellä ja Tammerkoskella.


Tammerkosken kalastus

Pirkkalan kalastusalue on kalastuslain (286/1982) 26 § 4 momentin nojalla päättänyt kokouksessaan 25.3.2014 sallia kalastuksen Tammerkosken alueella sekä sadan metrin matkalla voimalaitospatojen alapuolella. Päätös on voimassa vuoden 2020 loppuun. 
Perustelut: Tammerkoski on merkittävä virkistyskalastuskohde. Patorakenteiden vuoksi kalojen lisääntyminen ja liikkuminen alueella on merkittävästi estynyt. Kalastuksen sallimisella ei ole luontaisten kalakantojen kannalta oleellista merkitystä.

Kalastus Tammerkoskella tapahtuu vesialueen omistajan, Tampereen kaupungin kalastusmääräysten mukaisesti.


Pirkkalan kalatalousalue | Viinikankatu 55 | 33800 TAMPERE
p. 050-5929259
e-mail: pirkkalankalastusalue@pirkkalankalastusalue.net
Sivun alkuun